ชื่อ : Dr. Aree Thayananuphat
ชื่อเล่น : หมออารีย์
ชื่อ : Dr. คิมิเอะ ชิโมนิชิ
ชื่อเล่น : หมอคิมิเอ

ชื่อ : นสพ. เกียติพิเชษฐ์ โคมิน
ชื่อเล่น : หมอนิก
ชื่อ : นสพ. วิจิตร บรรลุนารา
ชื่อเล่น : หมออู๊ด

ชื่อ : นสพ. ศุภศักดิ์ คุณติสุข
ชื่อเล่น : หมอม้อ
ชื่อ : สพ.ญ. พัดชา มาไลยพันธุ์
ชื่อเล่น : หมอแมม

ชื่อ : สพ.ญ. พิริยา อุตมะ
ชื่อเล่น : หมออ่อง
ชื่อ : สพ.ญ. สันนิภา สุรทัตต์
ชื่อเล่น : หมอซันนี่

ชื่อ : สพ.ญ. สุวิชา เกษมสุวรรณ
ชื่อเล่น : หมอแนท
ชื่อ : สพ.ญ. อภิรดี จุฑารัตน์
ชื่อเล่น : หมอเอ็ด

ชื่อ : สพ.ญ. อัธยา พิบูลยเวช
ชื่อเล่น : หมออ้วน
ชื่อ : สพ.ญ. มรกต เกรียงพันธุ์อมร
ชื่อเล่น : หมอเจี๊ยบ

ชื่อ : นสพ. เศรษฐพร เกษมสุวรรณ
ชื่อเล่น : หมอหนุ่ม
ชื่อ : สพ.ญ. พนิดา เชื่อมประไพ
ชื่อเล่น : หมออุ๊

ชื่อ : นสพ. รุ่งโรจน์ โอสถานนท์
ชื่อเล่น : หมอหนุ่ย
ชื่อ : นสพ. สุรสิทธิ์ เดชโฉม
ชื่อเล่น : หมอโน๊ต

ชื่อ : สพ.ญ. จิตราภา สหชาติ
ชื่อเล่น : หมอภา
ชื่อ : สพ.ญ. มธุรวันต์ ทัฬหิกรณ์
ชื่อเล่น : หมอมุก

ชื่อ : สพ.ญ. นฤมล บุญญโสภณ
ชื่อเล่น : หมอส้ม
ชื่อ : นสพ. ธนวุฒิ เหมนิลรัตน์
ชื่อเล่น : หมอวุฒิ

ชื่อ : สพ.ญ. อุไรวรรณ แสงเขียว
ชื่อเล่น : หมอเก้
ชื่อ : สพ.ญ. ภัทรา คำวชิรพิทักษ์
ชื่อเล่น : หมอโอ๋

ชื่อ : Dr. Aree Thayananuphat
ชื่อเล่น : หมออารีย์
Day Time
วันอาทิตย์ -
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -

ชื่อ : Dr. คิมิเอะ ชิโมนิชิ
ชื่อเล่น : หมอคิมิเอ
Day Time
วันอาทิตย์ -
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -

ชื่อ : นสพ. เกียติพิเชษฐ์ โคมิน
ชื่อเล่น : หมอนิก
Day Time
วันอาทิตย์ -
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -

ชื่อ : นสพ. วิจิตร บรรลุนารา
ชื่อเล่น : หมออู๊ด
Day Time
วันอาทิตย์ -
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 9.00 - 17.00

ชื่อ : นสพ. ศุภศักดิ์ คุณติสุข
ชื่อเล่น : หมอม้อ
Day Time
วันอาทิตย์ -
วันจันทร์ -
วันอังคาร 9.00 - 17.00
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -

ชื่อ : สพ.ญ. พัดชา มาไลยพันธุ์
ชื่อเล่น : หมอแมม
Day Time
วันอาทิตย์ 17.00 - 01.00
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -

ชื่อ : สพ.ญ. พิริยา อุตมะ
ชื่อเล่น : หมออ่อง
Day Time
วันอาทิตย์ -
วันจันทร์ 11.00 - 19.00
วันอังคาร 11.00 - 19.00
วันพุธ 11.00 - 19.00
วันพฤหัส 11.00 - 19.00
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -

ชื่อ : สพ.ญ. สันนิภา สุรทัตต์
ชื่อเล่น : หมอซันนี่
Day Time
วันอาทิตย์ 9.00 - 17.00
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -

ชื่อ : สพ.ญ. สุวิชา เกษมสุวรรณ
ชื่อเล่น : หมอแนท
Day Time
วันอาทิตย์ -
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 9.00 - 17.00

ชื่อ : สพ.ญ. อภิรดี จุฑารัตน์
ชื่อเล่น : หมอเอ็ด
Day Time
วันอาทิตย์ -
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -

ชื่อ : สพ.ญ. อัธยา พิบูลยเวช
ชื่อเล่น : หมออ้วน
Day Time
วันอาทิตย์ -
วันจันทร์ 17.00 - 01.00
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ 9.00 - 01.00
วันเสาร์ 17.00 - 01.00

ชื่อ : สพ.ญ. มรกต เกรียงพันธุ์อมร
ชื่อเล่น : หมอเจี๊ยบ
Day Time
วันอาทิตย์ 17.00 - 01.00
วันจันทร์ 9.00 - 17.00
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 17.00 - 01.00

ชื่อ : นสพ. เศรษฐพร เกษมสุวรรณ
ชื่อเล่น : หมอหนุ่ม
Day Time
วันอาทิตย์ 13.00 - 16.00
วันจันทร์ 13.00 - 16.00
วันอังคาร 13.00 - 16.00
วันพุธ 13.00 - 16.00
วันพฤหัส 13.00 - 16.00
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -

ชื่อ : สพ.ญ. พนิดา เชื่อมประไพ
ชื่อเล่น : หมออุ๊
Day Time
วันอาทิตย์ -
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ 9.00 - 17.00
วันพฤหัส 17.00 - 01.00
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -

ชื่อ : นสพ. รุ่งโรจน์ โอสถานนท์
ชื่อเล่น : หมอหนุ่ย
Day Time
วันอาทิตย์ -
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -

ชื่อ : นสพ. สุรสิทธิ์ เดชโฉม
ชื่อเล่น : หมอโน๊ต
Day Time
วันอาทิตย์ -
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -

ชื่อ : สพ.ญ. จิตราภา สหชาติ
ชื่อเล่น : หมอภา
Day Time
วันอาทิตย์ -
วันจันทร์ -
วันอังคาร 17.00 - 01.00
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 9.00 - 17.00

ชื่อ : สพ.ญ. มธุรวันต์ ทัฬหิกรณ์
ชื่อเล่น : หมอมุก
Day Time
วันอาทิตย์ 9.00 - 17.00
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -

ชื่อ : สพ.ญ. นฤมล บุญญโสภณ
ชื่อเล่น : หมอส้ม
Day Time
วันอาทิตย์ -
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -

ชื่อ : นสพ. ธนวุฒิ เหมนิลรัตน์
ชื่อเล่น : หมอวุฒิ
Day Time
วันอาทิตย์ -
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ 17.00 - 01.00
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 17.00 - 01.00

ชื่อ : สพ.ญ. อุไรวรรณ แสงเขียว
ชื่อเล่น : หมอเก้
Day Time
วันอาทิตย์ -
วันจันทร์ 9.00 - 17.00
วันอังคาร -
วันพุธ -
วันพฤหัส 9.00 - 17.00
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -

ชื่อ : สพ.ญ. ภัทรา คำวชิรพิทักษ์
ชื่อเล่น : หมอโอ๋
Day Time
วันอาทิตย์ -
วันจันทร์ -
วันอังคาร 9.00 - 21.00
วันพุธ -
วันพฤหัส -
วันศุกร์ 9.00 - 17.00
วันเสาร์ -

ชื่อ : สพ.ญ. ภัทรา คำวชิรพิทักษ์
ชื่อเล่น : หมอโอ๋
ชื่อ : สพ.ญ. มรกต เกรียงพันธุ์อมร
ชื่อเล่น : หมอเจี๊ยบ
ชื่อ : สพ.ญ. นฤมล บุญญโสภณ
ชื่อเล่น : หมอส้ม
ชื่อ : นสพ. ธนวุฒิ เหมนิลรัตน์
ชื่อเล่น : หมอวุฒิ

ชื่อ : สพ.ญ. จิตราภา สหชาติ
ชื่อเล่น : หมอภา
ชื่อ : สพ.ญ. มธุรวันต์ ทัฬหิกรณ์
ชื่อเล่น : หมอมุก

ชื่อ : นสพ. รุ่งโรจน์ โอสถานนท์
ชื่อเล่น : หมอหนุ่ย
ชื่อ : นสพ. สุรสิทธิ์ เดชโฉม
ชื่อเล่น : หมอโน๊ต

ชื่อ : นสพ. ธนวุฒิ เหมนิลรัตน์
ชื่อเล่น : หมอวุฒิ
ชื่อ : สพ.ญ. อุไรวรรณ แสงเขียว
ชื่อเล่น : หมอเก้

ชื่อ : สพ.ญ. พนิดา เชื่อมประไพ
ชื่อเล่น : หมออุ๊
ชื่อ : นสพ. ธนวุฒิ เหมนิลรัตน์
ชื่อเล่น : หมอวุฒิ
ชื่อ : สพ.ญ. อุไรวรรณ แสงเขียว
ชื่อเล่น : หมอเก้

ชื่อ : นสพ. เศรษฐพร เกษมสุวรรณ
ชื่อเล่น : หมอหนุ่ม
ชื่อ : Dr. Aree Thayananuphat
ชื่อเล่น : หมออารีย์
ชื่อ : Dr. คิมิเอะ ชิโมนิชิ
ชื่อเล่น : หมอคิมิเอ

ชื่อ : นสพ. เกียติพิเชษฐ์ โคมิน
ชื่อเล่น : หมอนิก
ชื่อ : นสพ. วิจิตร บรรลุนารา
ชื่อเล่น : หมออู๊ด

ชื่อ : นสพ. ศุภศักดิ์ คุณติสุข
ชื่อเล่น : หมอม้อ
ชื่อ : สพ.ญ. พัดชา มาไลยพันธุ์
ชื่อเล่น : หมอแมม

ชื่อ : สพ.ญ. พิริยา อุตมะ
ชื่อเล่น : หมออ่อง
ชื่อ : สพ.ญ. สันนิภา สุรทัตต์
ชื่อเล่น : หมอซันนี่

ชื่อ : สพ.ญ. สุวิชา เกษมสุวรรณ
ชื่อเล่น : หมอแนท
ชื่อ : สพ.ญ. อภิรดี จุฑารัตน์
ชื่อเล่น : หมอเอ็ด

ชื่อ : สพ.ญ. อัธยา พิบูลยเวช
ชื่อเล่น : หมออ้วน
ชื่อ : นสพ. เศรษฐพร เกษมสุวรรณ
ชื่อเล่น : หมอหนุ่ม

โรงพยาบาลสัตว์เจริญสุข
167 ซอยเจริญสุข(เอกมัยซอย 5) ถ.สุขุมวิท 63 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel. 0-2391-9707, 0-2391-6469 Fax. 0-2711-5276
E-mail : doctor@cah-pethospital.com